คาถาบูชาพระประจำวันเสาร์ (ปางนาคปรก)

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 21:51
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

(สวดบูชาเทวดาตามกำลังวัน 10 จบ)

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

คาถาบูชาพระพุทธมหาธรรมราชา

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 21:40
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พุทธะมะหาธัมมะราชา เพชะบุระมหิทธิกา
สัพเพ เต อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะ เอเตนะ
สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

คำแปล

คาถาบูชาพระพุทธชินราช

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 21:33
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

อิเมหิ นานาสักกาเรหิ อะภิปูชิเตหิ
ทีฆายุโก โหมิ อะโรโค สุขิโต สิทธิกิจจัง
สิทธิกัมมัง ปิยะ มะมะ ปะสิทธิลาโภ
ชะโย โหตุ สัพพะทา พุทธชินะราชา
อะภิปาเลตุ มัง นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 21:11
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา
มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภ คะวะโห
ดิโลกะนาถัง อัคคีปุบผัง อะหังชิเน อะสีติ
กัปปะโก ธาเรนโต ปิฏะกัตตะยัง ปะระมัง สุขัง

คำอาราธนาพระสีวลี

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 20:43
สีวะลี จะมะหาเถโร เทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะ
ยาทิมหิ สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห
ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถรัสสะ
เอตัง คุณัง สวัสดิลาภัง (สะวัสสะติลาภัง) ภะวันตุ เม ฯ
ป้ายข้อมูล