ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)

บทความโดย xirritate เมื่อ พฤ, 09/14/2017 - 22:35

(พุทธคุณ)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา
สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมมันโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปิริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

(ธรรมคุณ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏ
ฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)

(สังฆคุณ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะ
ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี
กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ป้ายข้อมูล