มนตรา คาถา อาคม

การสวดคาถามหาเมตตาใหญ่

บทความโดย xirritate เมื่อ ส, 09/23/2017 - 03:16

     การสวดคาถามหาเมตตาใหญ่แต่ละครั้ง ผู้สวดพึงกระทำด้วยความตั้งใจจริง ไม่สักแต่ว่าทำ ให้ระรึกอยู่เสมอว่าเราทำเพื่อขออภัยขอโทษต่อเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้เคยล่วงเกินเขามา และการที่จะทำให้เขายอมอภัยแก่เรานั้น เราต้องทำด้วยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจจริง ๆ เขาถึงจะเต็มใจให้อภัย และตัดเวรกรรมได้จริง เมื่อจะเริ่มสวดควรตัดความกังวลต่าง ๆ ออกให้หมดให้สำรวมกาย วาจา และใจ กราบพระ 3 ครั้ง ด้วยเบญจางคประดิษฐ์1 จากนั้นเริ่มสวดมนต์ไปตามลำดับ ดังนี้

ป้ายข้อมูล

พุทธชัยมงคลคาถา

บทความโดย xirritate เมื่อ ศ, 09/15/2017 - 01:31

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวันตุ เต1 ชะยะมังคะลานิ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต1 ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะสุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต1 ชะยะมังคะลานิ

ป้ายข้อมูล

ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)

บทความโดย xirritate เมื่อ พฤ, 09/14/2017 - 22:35

(พุทธคุณ)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา
สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมมันโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปิริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

(ธรรมคุณ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏ
ฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)

ป้ายข้อมูล

ศีลห้า

บทความโดย xirritate เมื่อ พฤ, 09/14/2017 - 21:54

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า)

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว)

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

ป้ายข้อมูล

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า

บทความโดย xirritate เมื่อ พฤ, 09/14/2017 - 21:38

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

     ขอนอบน้อม แต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ผู้ห่างไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

อาราธนาศีลห้า

บทความโดย xirritate เมื่อ พฤ, 09/14/2017 - 21:32

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

บทกราบพระรัตนตรัย

บทความโดย xirritate เมื่อ พฤ, 09/14/2017 - 21:24

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
ส๎วากขาโต1 ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำแปล

     พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิดบาน

     พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม

ป้ายข้อมูล

คาถาบูชาพระรัตนตรัย

บทความโดย xirritate เมื่อ พฤ, 09/14/2017 - 21:02

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทกรวดน้ำแบบยาว

บทความโดย xirritate เมื่อ จ, 08/28/2017 - 03:01

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา ( ปิยา มะมัง ) 
และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ

สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
ยมราช มนุษย์มิตร ผุ้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

ป้ายข้อมูล

คำอุทิศส่วนกุศล

บทความโดย xirritate เมื่อ จ, 08/28/2017 - 02:56

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล
ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเทวัญ ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด ฯ สาธุ

ป้ายข้อมูล