ถวายพรพระ

ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)

บทความโดย xirritate เมื่อ พฤ, 09/14/2017 - 22:35

(พุทธคุณ)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา
สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมมันโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปิริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

(ธรรมคุณ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏ
ฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)

ป้ายข้อมูล